گلستان سعدی

حکایتهای گلستان سعدی_ باب اول_ در سیرت پادشاهان

حکایت پرهیز از تحمل بار سنگین گناه پادشاهى فرمان داد تا بى گناهى را اعدام كنند، زیرا به خاطر بى اعتنایى او، بر او خشمگین شده بود. بى گناه گفت: اى شاه به خاطر خشمى كه نسبت به من دارى آزار و كشتن مرا مجوى، زیرا اعدام من با قطع یك نفس پایان مى یابد، …

حکایتهای گلستان سعدی_ باب اول_ در سیرت پادشاهان ادامه »